Ochrana osobných údajov

  1. Prenajímateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje nájomcu, a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email, nevyhnutné pre riadne plnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu medzi prenajímateľom a nájomcom ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto nájomnej zmluvy k zodpovedaniu otázok nájomcu súvisiacich s poskytovaním služieb prenajímateľa a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je nájomca ako dotknutá osoba. Osobné údaje nájomcu spracúva prenajímateľ len počas doby nevyhnutnej na riadne plnenie nájomnej zmluvy. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť túto zmluvu.
  2. Nájomca môže zaškrtnutím  príslušného políčka pri objednávaní hračky vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prenajímateľa. Zaškrtnutím tohto políčka tak nájomca ako dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prenajímateľa (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas udeľuje nájomca slobodne a dobrovoľne prenajímateľovi na dobu 5 rokov.
  3. Nájomca zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je nájomca povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prenajímateľovi.
  4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od prenajímateľa, zaslaním emailu prenajímateľovi, alebo listom zaslaným na adresu sídla prenajímateľa.
  5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
  6. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má nájomca ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.
  7. Osobné údaje nájomcu môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie nájomnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia nájomnej zmluvy sú údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prenajímateľa, ako napr. účtovník, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia nájomnej zmluvy.