Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je nájomca spotrebiteľ, odstúpenie od nájomnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Nájomca je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa do 14 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
 3. Nájomca udeľuje prenajímateľovi výslovný súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 4 ods. 6 b) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa, v znení neskorších predpisov. Nájomca zároveň vyhlasuje, že bol poučený, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Nájomca nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, v súlade s § 7 ods. 6 a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení 
      a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla/miesta podnikania prenajímateľa alebo
      b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
 7. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať hračku späť prenajímateľovi. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie hračky prenajímateľovi. Spotrebiteľ užíva hračku do času jej odovzdania prepravcovi na prepravu k prenajímateľovi alebo notifikovania prenajímateľa o možnom termíne vyzdvihnutia hračky, ktorý nesmie byť dlhší ako 2 pracovné dni.  
 8. Prenajímateľ zaplatené nájomné a zálohu vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. 
 9. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.
 10. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať hračku nájomcovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. 
 11. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:
      a) ak nájomca riadne a včas neuhradí nájomné a zálohu,
      b) ak nájomca riadne a včas neprevezme dodanú hračku.
 12. Prenajímateľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
      a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla)nájomcu alebo
      b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu nájomcu.

Príloha - Formulár na odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľom