Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre využívanie služby prenájmu hračiek na webstránke internetového obchodu www.pozicajsihracku.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje Mgr. Viliam Barényi, Jaltská 773/25, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO : 46 365 745, zapísaný OU-KE_OZP1-2018/036957-2, č. živnostenského registra 820-71147, email : info@pozicajsihracku.sk, tel.: +421907280048 (ďalej len „prenajímateľ“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, nájomcu a prenajímateľa, ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria nájomnú zmluvu, na základe ktorej prenajímateľ prenechá za odplatu nájomcovi hračku, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval.
 3. Prenajímateľ zverejňuje zoznam hračiek, ktoré ponúka do nájmu nájomcovi a umožňuje nájomcovi si objednať hračku do nájmu prostredníctvom webstránky elektronického obchodu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu prenajímateľa, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak prenajímateľ a nájomca uzatvoria nájomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia nájomnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Nájomca prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania nájomnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a prenajímateľom.
 5. Dohľad nad poskytovaním služieb prenajímateľom prostredníctvom elektronického obchodu vykonáva :
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
  fax č. 055/622 46 95


II.
Informácie o hračkách a výške nájomného

 1. Informácie o hračkách uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy prenajímateľa a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaných hračiek. Nájomca berie na vedomie, že obrázky zobrazené pri hračkách sú len ilustračné.
 2. Za prenajatie hračky nájomcovi do užívania patrí prenajímateľovi nájomné. Nájomné zahŕňa aj cena za doručenie hračky nájomcovi ako aj spätné odovzdanie hračky. Výška nájomného sa líši v závislosti od hračky a dĺžky obdobia prenechania hračky do užívania nájomcovi.
 3. Okrem nájomného je nájomca povinný vopred uhradiť prenajímateľovi aj zálohu. Záloha slúži ako zaisťovací prostriedok pre prípad nevrátenia hračky, alebo vrátenia poškodenej hračky. V prípade, že záloha nebude použitá podľa predchádzajúcej vety, prenajímateľ vráti nájomcovi zálohu na účet alebo v hotovosti po spätnom odovzdaní hračky. 
 4. Výška nájomného a zálohy uvedená pri hračke platí výlučne pre danú hračku. 
 5. Všetky prípadné akciové ceny uverejnené v elektronickom obchode platia iba do tam uvedeného času, pokiaľ pri konkrétnej hračke nie je uvedené inak.
 6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť nájomné uvedené v ponuke elektronického obchodu. Zmena nájomného za hračku sa nevzťahuje na nájomné zmluvy uzatvorené pred zmenou výšky nájomného , bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu hračky nájomcovi. Rozhodujúca je výška nájmu hračky uvedená prenajímateľom v potvrdení objednávky. 

III.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy

 1. Objednávka nájomcu vo forme nim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Objednávka nájomcu, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, a prenajímateľ nebude povinný takúto neúplnú objednávku nájomcu akceptovať. Prenajímateľ môže požiadať nájomcu o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa nájomcu zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií nájomcovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
 2. Po doručení objednávky prenajímateľovi bude nájomcovi na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslaná správa s predmetom "Potvrdenie objednávky ID: ...", čo predstavuje záväzné akceptovanie návrhu (objednávky) na uzavretie nájomnej zmluvy prenajímateľom. 
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, prípadne špecifikácii hračky, údaje o výške nájmu za hračku, dodacej lehote, miesto dodania hračky, údaje o prenajímateľovi a údaje o nájomcovi, prípadne ďalšie potrebné údaje.
 4. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky nájomcu, okrem prípadu, ak sa prenajímateľ a nájomca dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom a nájomcom. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude nájomcovi vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak nájomca zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, je nájomca povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa e-mailom. V opačnom prípade sa bude mať za to, že obsah nájomnej zmluvy je daný záväznou akceptáciou objednávky.

IV.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je nájomca spotrebiteľ, odstúpenie od nájomnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Nájomca je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa do 14 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
 3. Nájomca udeľuje prenajímateľovi výslovný súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 4 ods. 6 b) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa, v znení neskorších predpisov. Nájomca zároveň vyhlasuje, že bol poučený, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Nájomca nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, v súlade s § 7 ods. 6 a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení 
      a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla/miesta podnikania prenajímateľa alebo
      b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
 7. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odovzdať hračku späť prenajímateľovi. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie hračky prenajímateľovi. Spotrebiteľ užíva hračku do času jej odovzdania prepravcovi na prepravu k prenajímateľovi alebo notifikovania prenajímateľa o možnom termíne vyzdvihnutia hračky, ktorý nesmie byť dlhší ako 2 pracovné dni.  
 8. Prenajímateľ zaplatené nájomné a zálohu vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. 
 9. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.
 10. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať hračku nájomcovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. 
 11. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:
      a) ak nájomca riadne a včas neuhradí nájomné a zálohu,
      b) ak nájomca riadne a včas neprevezme dodanú hračku.
 12. Prenajímateľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
      a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla)nájomcu alebo
      b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu nájomcu.

V.
Platobné podmienky

 1. Nájomné za prenechanie hračky do užívania a zálohu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi:
      a) bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet prenajímateľa pred dodaním hračky nájomcovi do užívania. Bankový účet prenajímateľa pre úhradu nájomného
  IBAN: SK33 8360 5207 0042 0693 2354.
      b) hotovosť pri preberaní hračky od prenajímateľa. 
 2. Za deň úhrady nájomného a zálohy pri bezhotovostnom prevode, alebo vklade na bankový účet prenajímateľa sa považuje deň, kedy bolo celé nájomné a/alebo pripísané na účet prenajímateľa. 
 3. Ak pri výbere platby formou bezhotovostného prevodu nájomca neuhradí nájomné a zálohu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, nie je prenajímateľ povinný prenechať nájomcovi hračku do užívania a týmto konaním sa prenajímateľ nedostane do omeškania s dodaním hračky. Ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa.

VI.
Podmienky dodania hračky

 1. Informácia o orientačnej dostupnosti hračky je uvedená v elektronickom obchode pri každej jednotlivej hračke. 
 2. Hračky možno doručiť  iba na adresu v rámci mesta Košice.
 3. Ak sa prenajímateľ a nájomca v nájomnej zmluve nedohodli inak, prenajímateľ je povinný dodať hračku nájomcovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy a uhradenia nájomného a zálohy, ak bol ako spôsob platby vybraný bezhotovostný prevod. Ak prenajímateľ nesplnil svoj záväzok dodať hračku v lehote podľa prvej vety, nájomca ho vyzve, aby dodal hračku v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak prenajímateľ nedodá hračku ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 4. Miesto dodania hračky je miesto dohodnuté v nájomnej zmluve.
 5. Ak prenajímateľ splnil svoju povinnosť dodať hračku v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je nájomca povinný hračku prevziať osobne, pred prebratím hračky skontrolovať celistvosť a bezvadovosť hračky (balenia), čo potvrdí svojím podpisom na doklade o prevzatí hračky.
 6. Nájomca je oprávnený hračku neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
      a) hračka je poškodená;
      b) hračka/balenie nie sú kompletné.
 7. Pokiaľ nájomca bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodanú hračku, má prenajímateľ nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním hračky).
 8. Pri spätnom zaslaní hračky nájomca kontaktuje prenajímateľa emailom alebo telefonicky, kde ho požiada o vyzdvihnutie hračky v lehote 2 pracovných dní. 

VII.
Vady, zodpovednosť a sankcie

 1. Nájomca je povinný pri doručení hračky skontrolovať dodanú hračku, najmä či bola dodaná kompletne a nepoškodená.
 2. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu u prenajímateľa elektronicky prostredníctvom jeho emailovej adresy info@pozicajsihracku.sk . Rovnako tam môže smerovať aj akúkoľvek nespokojnosť so službami prenajímateľa.
 3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v čo najkratšom možnom termíne avšak najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. 
 4. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej pri uplatnení reklamácie. 
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prenajímateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prenajímateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 7. Nájomcovia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Nájomca - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nájomca - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Nájomca - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 8. Nájomca je povinný po uplynutí doby nájmu vrátiť prenajímateľovi hračku v stave v akom ju prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Za poškodenia v rámci bežného opotrebenia sa považujú poškodenia, ktoré neovplyvnia tvar, dizajn a funkčnosť hračky, ako napr. drobné škrabance a fľaky.
 9. V prípade, že nájomca poškodí hračku tak, že
      a) dôjde k zmene pôvodného tvaru hračku, resp. jej častí,
      b) stratí nejakú časť hračky,
      c) hračka stratí plnú funkčnosť,
  zaväzuje sa nájomca vykonať nápravu v lehote 7 pracovných dní odo dňa uplynutia doby nájmu hračky jedným z nasledovných spôsobov:
      a) opraviť hračku na svoje náklady a vrátiť ju prenajímateľovi,
      b) vrátiť prenajímateľovi novú plne funkčnú rovnakú hračku,
      c) uhradiť prenajímateľovi aktuálnu cenu novej rovnakej hračky.
 10. Pokiaľ hračka prestane fungovať bez akéhokoľvek priameho, či nepriameho zásahu nájomcu je nájomca povinný bezodkladne o tom informovať prenajímateľa, reklamovať predmetnú vadu  a umožniť prenajímateľovi v čo najkratšej dobe vyzdvihnúť hračku u nájomcu. Prenajímateľ má následne 30 dní odo dňa prevzatia hračky od nájomca na vybavenie reklamácie. Prenajímateľ vybaví reklamáciu podľa spôsobu určeného nájomcom, pričom reklamácia môže byť vybavená nasledovnými spôsobmi:
      a) prenajímateľ vráti nájomcovi pomernú časť nájomného za dobu počas ktorej nemohol užívať hračku;
      b) prenajímateľ poskytne nájomcovi inú rovnakú hračku do užívania,
      c) prenajímateľ poskytne nájomcovi inú hračku podľa vlastného výberu v rovnakej výške nájmu.
 11. V prípade, že nájomca nevráti späť hračku prenajímateľovi včas, v rámci doby nájmu v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pomernú časť nájomného vzhľadom na dĺžku omeškania (napr. ak by mal nájomca hračku v nájme na 7 dní za 7,- € a dostal by sa do omeškania s vrátením  hračky o 3 dni tak by bol povinný zaplatiť prenajímateľovi 3,- €).
 12. V prípade, že sa nájomca dostane do omeškania s vrátením hračky o viac ako 30 dní tak sa nájomca zaväzuje  uhradiť do 3 pracovných dní po upozornení prenajímateľa zaslaným na emailovú adresu nájomcu okrem sumy v zmysle bodu 10 tohto článku aj sumu rovnajúcu sa nadobúdacej cene za novú rovnakú hračku.
 13. Prenajímateľ je oprávnený použiť zálohu na úhradu akýchkoľvek splatných nárokov, pohľadávok voči nájomcovi.

VIII.
Ochrana osobných údajov

 1. Prenajímateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje nájomcu, a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email, nevyhnutné pre riadne plnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu medzi prenajímateľom a nájomcom ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto nájomnej zmluvy k zodpovedaniu otázok nájomcu súvisiacich s poskytovaním služieb prenajímateľa a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je nájomca ako dotknutá osoba. Osobné údaje nájomcu spracúva prenajímateľ len počas doby nevyhnutnej na riadne plnenie nájomnej zmluvy. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť túto zmluvu.
 2. Nájomca môže zaškrtnutím  príslušného políčka pri objednávaní hračky vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prenajímateľa. Zaškrtnutím tohto políčka tak nájomca ako dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prenajímateľa (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas udeľuje nájomca slobodne a dobrovoľne prenajímateľovi na dobu 5 rokov.
 3. Nájomca zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je nájomca povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prenajímateľovi.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od prenajímateľa, zaslaním emailu prenajímateľovi, alebo listom zaslaným na adresu sídla prenajímateľa.
 5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
 6. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má nájomca ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.
 7. Osobné údaje nájomcu môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie nájomnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia nájomnej zmluvy sú údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prenajímateľa, ako napr. účtovník, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia nájomnej zmluvy. 

IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu.
 2. Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa postúpiť svoju pohľadávku voči prenajímateľovi vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi prenajímateľom a nájomcom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Ak je nájomca spotrebiteľom, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je nájomca podnikateľ, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 08.10.2018 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.

Príloha - Formulár na odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľom